Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Onder ‘opdrachtnemer’ wordt verstaan: Ploeg+, gevestigd te 4553 EE Philippine aan de Kanaalweide 17, zijnde een eenmanszaak.
 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.
 3. Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: deze algemene voorwaarden in combinatie met de door de opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Ze zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij vooraf schriftelijk tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever overeen zijn gekomen.
 5. Indien er zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 6. De nietigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet aan.
 7. De opdrachtnemer heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze nieuw te gelden voorwaarden zullen aan de opdrachtgever schriftelijk bekend worden gemaakt.

Artikel 3- Offertes

 1. Elke offertes van de opdrachtnemer is vrijblijvend en is geldig tot 14 dagen na dagtekening. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet/uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan opdrachtnemer.
 2. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk het aanbod om de overeenkomst aan te gaan aanvaarden. De opdrachtgever ontvangt van de opdrachtnemer, ook bij mondeling aanvaarding van het aanbod, een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst en partijen zijn vanaf dat moment aan de overeenkomst gebonden.
 3. Indien een voorschotbetaling overeengekomen is, komt de overeenkomst pas definitief tot stand indien deze betaling door de opdrachtnemer ontvangen is.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Ploeg+ en een oriëntatie op het gevraagde werk, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Ook de kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. In het geval er een verslag van het gesprek wordt gewenst, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief. De in de offerte geleverde voorstellen blijven te allen tijde eigendom van Ploeg+ en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4 -Duur, levering, uitvoering, wijziging overeenkomst en prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd, zoals dat uit de aard van de overeenkomst voortvloeit of zoals partijen dat schriftelijk zijn overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren. Wanneer een verzoek tot wijziging wordt geaccepteerd, geldt dit als een aanvullende opdracht waarbij opdrachtnemer een nieuwe offerte uitbrengt zonder dat daartoe de oorspronkelijke voorwaarden op van toepassing zijn.

Artikel 5 – Medewerking van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan de opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens door de opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor de opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 4. In geval van geleverde teksten heeft de opdrachtgever als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt hij de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Ploeg+ tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ploeg+.

Artikel 6 – Concepttekst en eenmalige herziening

 1. Indien de levering een tekst bevat, zal de overeenkomst betrekking hebben op eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenmalige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
  • zich een overmacht situatie voordoet. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan ziekte van opdrachtnemer. In geval van overmacht zal Ploeg+ daarvan direct mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Wanneer het tussentijds eindigen niet aan de opdrachtnemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht, alsmede overige voor de overeenkomst gemaakte kosten en gereserveerde arbeidstijd aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Betaling, rente en incassokosten

 1. De opdrachtnemer kan van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen van maximaal 50% van het begrote bedrag.
 2. De betalingstermijn van de facturen bedraagt 14 dagen. De opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde definitieve teksten of diensten niet gebruikt
 3. Bij betalingen later dan 14 dagen na de factuurdatum zijn administratiekosten verschuldigd. Indien andere kosten noodzakelijk zijn (zoals een deurwaarder, incassokosten e.d.) dan zijn deze voor rekening van de klant. Ook kan na het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Onderzoek en klachten

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde hem ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klachten dienen binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk aan de opdrachtnemer gemeld te worden.
 2. De melding moet dusdanig gedetailleerd omschreven worden, dat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal de opdrachtnemer binnen redelijke termijn de werkzaamheden herstellen of opnieuw uitvoeren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door de opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.
 2. De opdrachtnemer wijst alle aansprakelijkheid, voor zover wettelijk aanvaardbaar, van welke aard dan ook af, waaronder, maar niet beperkt tot, de aansprakelijkheid:
  • die ontstaat doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of ontstaat door enigerlei handelen of nalaten van de opdrachtgever;
  • die voortvloeit uit overmacht situaties of andere omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de opdrachtgever en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de opdrachtnemer worden toegerekend.
 3. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst of alleen tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die betrekking heeft op de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder de medewerkers van de opdrachtgever.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

Artikel 11 – Geheimhouding

 1. De opdrachtgever en de opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Ploeg+ verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens over de klant waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien de opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en de opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 3. De opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 12 – Auteursrechten

 1. In het geval van levering van teksten in de zin van de auteurswet geeft opdrachtnemer bij levering toestemming voor publicatie ten behoeve van het overeengekomen gebruik. Voor ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven. De opdrachtnemer behoudt het recht haar bijdrage elders te verkopen, te publiceren of aan te passen, voor zover zij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet en voor zover er geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Na het verlenen van toestemming tot publicatie behoudt Ploeg+ zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.
 3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De klant moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier brengen en de leverancier moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
 4. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de leverancier krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de klant verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 5. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de afnemer bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.
 6. Bij inbreuk op het auteursrecht is de klant schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de leverancier wordt beschouwd: – publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; – hergebruik van zijn werk zonder toestemming; – aantasting van zijn werk; – publicatie zonder naamsvermelding

Artikel 13 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die door de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. De opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien de opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is de opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 14 – Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer één (1) jaar.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De geschillen in eerste aanleg zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ploeg+ is gevestigd.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich in het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Artikel 16 – Wijzigingen van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever.